Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009

Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των χριστιανών

Το Αποστολικό ανάγνωσμα εορτής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πολιτογραφούνται ως εν δυνάμει πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Λουσμένοι με το Άγιο Πνεύμα και πλημμυρισμένοι με τα Χαρίσματα Του ενσυνείδητα και ελεύθερα οδεύουν προς την σωτηρία. Δηλαδή την ένωσή με το Τριαδικό Θεό. Όσοι χριστιανοί δεν προσεγγίζουν τα παραπάνω ενεργά και βιωματικά έχουν μεν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αλλά είναι ανενεργά. Από την δική μας προαίρεση εξαρτάται πότε και σε ποιο βαθμό θα τα ενεργοποιήσουμε.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κεφ. 19 στ.1-8

Πραξ. 19,1 Οταν δε ο Απολλώς ευρίσκετο εις την Κορινθον, ο Παύλος, αφού επέρασε τα βαρειότερα μέρη της Μ. Ασίας, ήλθε εις την Εφεσον, όπου και ευρήκε μερικούς μαθητάς.

Πραξ. 19,2 Είπε δε προς αυτούς εάν, όταν επίστευσαν, έλαβαν Πνεύμα Αγιον. Εκείνοι δε του απήντησαν· “ημείς δεν έχομεν ακούσει ούτε και αν υπάρχη Πνεύμα Αγιον”.

Πραξ. 19,3 Και είπε τότε προς αυτούς· “εις τίνος το όνομα και ποίου είδους βάπτισμα εβαπτίσθητε;” Εκείνοι δε του είπαν· “εβαπτίσθημεν στο βάπτισμα του Ιωάννου”.

Πραξ. 19,4 Είπε δε ο Παύλος· “ο Ιωάννης μεν σας εβάπτισε εις βάπτισμα μετανοίας και προπαρασκευής, λέγων συγχρόνως στον λαόν να πιστεύσουν εις εκείνον, που θα ήρχετο κατόπιν από αυτόν, δηλαδή στον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος και μόνος θα έδιδε άφεσιν και σωτηρίαν”
Πραξ. 19,5 Οταν δε εκείνοι ήκουσαν αυτά, επίστευσαν και εβαπτίσθησαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού.

Πραξ. 19,6 Και όταν ο Παύλος έθεσε τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν των, κατήλθεν εις αυτούς το Πνεύμα το Αγιον, επήραν και ειδικά χαρίσματα, ωμιλούσαν διαφόρους γλώσσας αγνώστους προηγουμένως εις αυτούς και επροφήτευσαν.

Πραξ. 19,7 Ολοι δε αυτοί ήσαν περίπου δώδεκα άνδρες.

Πραξ. 19,8 Επειτα δε από το γεγονός αυτό ο Παύλος εισήλθε εις την συναγωγήν των Εβραίων, εκήρυττε με θάρρος επί τρεις μήνας, συνδιελέγετο με τους Ιουδαίους και με τα χωρία της Γραφής και τα άλλα επιχειρήματα τους έπειθε να πιστεύσουν εις την βασιλείαν του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: