Κυριακή, 15 Ιουνίου 2008

Η δημιουργία και αναδημιουργία του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού.

Καταλαβαίνω ότι τα κείμενα αυτά, δύσκολα κατανοούνται και ότι χρειάζονται κάποιες Θεολογικές προϋποθέσεις, από αυτούς που τα διαβάζουν, ωστόσο πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ασχοληθούμε με θέματα Θεολογικά που έχουν προεκτάσεις στην αντίληψη μας για την ζωή. Τα περισσότερα από αυτά που αφορούν την πίστη μας, δεν κατανοούνται με την δύναμη του μυαλού μας. Αλλά είναι βιωμένες αλήθειες που αποκαλύπτονται στους ταπεινούς.
Κοινό είναι το έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος

Η δημιουργία και αναδημιουργία του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αυτή ακριβώς η θεολογική αλήθεια μας οδηγεί στο σημείο να πούμε ότι δεν είναι άλλο το έργο του Χριστού και άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται αυτό γιατί υπάρχει ενδεχόμενος και σοβαρός κίνδυνος να ομιλούμε για οικονομία του Χριστού, ωσάν να γίνεται ανεξάρτητα από το Άγιον Πνεύμα, και οικονομία του Αγίου Πνεύματος, ωσάν να γίνεται ανεξάρτητα και αυτόνομα από τον Χριστό.

Ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος με την ευδοκία του Πατρός και την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός συνελήφθη στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου "εκ Πνεύματος Αγίου". Στην συνέχεια ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, και βεβαίως την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε το Άγιον Πνεύμα, γιατί το Άγιον Πνεύμα πέμπεται δια του Υιού.

Και Αυτό όταν ήλθε στους Αποστόλους μόρφωσε τον Χριστό στην καρδιά τους, δηλαδή τους κατέστησε μέλη του αναστημένου Σώματος του Χριστού.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να μιλούμε για διαφορά του έργου του Υιού και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φαίνεται καθαρά στην Αγία Γραφή. Ο Χριστός κατά την διάρκεια της ζωής Του ιάτρευσε και καθάρισε τις καρδιές των Αποστόλων με την διδασκαλία Του, με τις αποκαλύψεις των μυστηρίων Του, με τα θαύματά Του, γι’ αυτό στο τέλος είπε: "Ήδη καθαροί εστε δια τον λόγον, όν λελάληκα υμίν" (Ιω. ιε', 3). Κάποτε άλλοτε έλεγε ότι αν κάποιος Τον αγαπά και τηρήση τον λόγο Του, τότε θα τον αγαπήση και ο Πατέρας Του, οπότε όπως είπε: "πρός αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν" (Ιω. ιδ', 23).

Το ότι ο Πατήρ και ο Υιός θα κατοικούν μέσα στον καθαρθέντα και αγιασθέντα άνθρωπο δεν σημαίνει ότι θα στερηθούν της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος ή ότι το Άγιον Πνεύμα αποξενώνεται από το έργο του αγιασμού. Γιατί σε άλλο σημείο ο Χριστός υποσχέθηκε στους Μαθητάς ότι θα στείλη το Άγιον Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, το οποίο "παρ’ υμίν μένει, και εν ημίν έσται" (Ιω. ιδ' 17). Ώστε, ο άνθρωπος που δέχεται την Χάρη του Τριαδικού Θεού γίνεται μέλος του αναστημένου Σώματος του Χριστού, κατοικητήριο του Θεού Πατρός και ναός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή σκήνωμα του Τριαδικού Θεού.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ένα τροπάριο του ιαμβικού Κανόνος της εορτής της Πεντηκοστής χρησιμοποιεί την φράση "γνώρισμα Πνεύμα Πατρογεννήτου Λόγου", δηλαδή το Άγιον Πνεύμα είναι γνώρισμα του Λόγου του Θεού που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Το Άγιον Πνεύμα χαρακτηρίζεται γνώρισμα του Λόγου, επειδή αυτό αποκαλύπτει και φανερώνει τον Λόγο του Θεού, γιατί "χωρίς του Πνεύματος ο Μονογενής Υιός ου νοείται" (άγ. Γρηγόριος Νύσσης).

Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι "ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω" (Α' Κορ. ιβ', 3). Επίσης, το Άγιον Πνεύμα λέγεται γνώρισμα του Λόγου, γιατί Αυτό δίδαξε τους Μαθητάς σύμφωνα με όσα διδάχθηκαν και υπέμνησε ό,τι τους είχε πη ο Χριστός. Γι’ αυτό και έγινε γνώρισμα, δηλαδή δι’ Αυτού φανερώθηκε ότι ο Χριστός είναι αληθής Υιός και Λόγος του Θεού και από την κοινή διδασκαλία αποδείχθηκε το ομοούσιο και το ομόδοξο του Υιού με το Άγιον Πνεύμα (άγ. Νικόδημος αγιορείτης).

Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενανθρώπησή Του δόξασε τον Πατέρα. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιον Πνεύμα κατήλθε στους Αποστόλους, και έτσι και αυτό δόξασε τον Υιό (Λέων ο σοφός). Με αυτήν την αφορμή μπορούμε να πούμε ότι ο Πατήρ δόξασε τον Υιό με το να τον αποκαλέση "αγαπητόν Υιόν", ο Υιός δοξάστηκε με όσα έκανε με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, ο Υιός ακόμη δόξασε τον Πατέρα με όλο το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, ταυτόχρονα ο Υιός δόξασε το Άγιον Πνεύμα, γιατί Αυτός το φανέρωσε και το αποκάλυψε στους Μαθητάς, αλλά και το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ενεργεί πλούσια μέσα στην Εκκλησία, δοξάζει τον Πατέρα, από τον Οποίο προέρχεται, και δοξάζει και τον Υιό, αφού όσοι το λαμβάνουν γίνονται τέκνα Θεού και μέλη του Σώματος του Χριστού.

Από όλα αυτά φαίνεται ότι δεν είναι άλλο το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αυτό ακριβώς το σπουδαίο θέμα, η μεγάλη αυτή θεολογική αλήθεια, θα φανή καλύτερα με όσα θα πούμε στην συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: